خبر : اکثر دانشجویان بازداشت شده آزاد شدند - اسپاد نیوز


منصور غلامی با اشاره به بازداشت برخی از دانشجویان در اغتششات اخیر کشور گفت: اکA