خبر : بافت‌های فرسوده همچنان خطرناک - اسپاد نیوز


منطقه 12 به عنوان قدیمی‌ترین منطقه تهران از بافتی فرسوده و قدیمی برخوردار، که ن