خبر : جدیدترین تصاویر از نفتکش ایرانی - اسپاد نیوز


نفتکش ایرانی از شب شنبه با یک کشتی باری چینی در دریای چین شرقی برخورد کرد و تا صب