خبر : پاسخ «نیکی کریمی» به اتهام شوآف در زلزله - اسپاد نیوز