خبر : آتش سوزی در انبار فرش - اسپاد نیوز


یک افسر آتش نشانی از آتش سوزی انبار فرش در یک ساختمان اداری و تجاری در ستارخ