خبر : تصاویر: سمرقند، پایتخت کهن ایران - اسپاد نیوز


شهر سمرقند در ازبکستان در دوران خوارزمشاهیان و تیمور لنگ پایتخت ایران بود