خبر : قطعنامه سازمان ملل در حمایت از مسلمانان روهینگیا - اسپاد نیوز