خبر : رهایی امیر از چنگال دیالیز - اسپاد نیوز


مردم خیر با کمکهای خود باعث شدند تا امید به زندگی امیر که نیازمند نصب دستگا