خبر : راه‌اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب - اسپاد نیوز


مرکز دیالیز شهدای شهرستان سرپل‌ذهاب، امروز چهارشنبه 20 دی ماه با حضور استانداB