خبر : میراث فرهنگی پایتخت حال خوبی ندارد - اسپاد نیوز


رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران گفت: میراث فرهنگی پایتخت حال خوبی ندار