خبر : عکس: متکدیان زمان قاجار! - اسپاد نیوز


عکسی از مجموعه فرودستان تهران که توسط "آنتوان خان"عکاس روس در زمان قاجار گرفته D