خبر : توبیخ «آخوندی» معاون سیاسی صداوسیما بدلیل پخش یک گزارش ساختگی درباره تلگرام - اسپاد نیوز


برخی از افرادی که در گزارش مذکور صدا و سیما از آنها تصویر و صدا پخش شده بود، صدا و D