خبر : برگزاری دو قرعه کشی، همزمان با دوازدهین سالروز تاسیس بانک سرمایه - اسپاد نیوز


همزمان با دوازدهمین سالروز تاسیس بانک سرمایه، مراسم قرعه کشی میان مشتریان مت