خبر : مروری بر تنگناهای بودجه‎ای در صنعت نفت - اسپاد نیوز


برای خروج صنعت نفت از بن‌بست بزرگی که به دلیل کاهش منابع مالی گریبانگیرش شد