خبر : زنده شدن زندانی مرده!! - اسپاد نیوز


زندانی 29 ساله پس از انتقال به سردخانه بیمارستان، دوباره زنده شد.