خبر : بازار ورق در چه حال است؟ - اسپاد نیوز


قیمت پیشنهادی ورق گرم صادراتی چین با توجه به رشد بازار داخلی افزایش یافته است ا