خبر : دولت روحانی و نیاز به خلاقیت اقتصادی - اسپاد نیوز


حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران کار درستی انجام داد که در تلویزیون حاضر شد تا حدا