خبر : بررسی رفتارهای دو گانه اردوغان - اسپاد نیوز


آقای مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه شنبه گذشته حرفی را بیان کرد که با