خبر : مخالفت نمایندگان با گرانی ها در سال آینده - اسپاد نیوز


نمایندگان مجلس معتقدند برخی از مردم و جوانان که در اعتراضات خیابانی هفته گذشت