خبر : تهدید به بمگذاری در بلغارستان - اسپاد نیوز


در پی تهدید به بمبگذاری در فرودگاه شهر صوفیه بلغارستان ،مقامات این کشور دستور D