خبر : گردش مالی روزانه 10 میلیارد تومانی «بله» - اسپاد نیوز


عضو هیات مدیره بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه حمایت این بانک از صاحبان فکر و ا8