خبر : نشست کارآفرینان بخش خصوصی، مجلس و دولت برای تحقّق توسعۀ اقتصادی کشور - اسپاد نیوز


برای نخستین بار و به ابتکار"کانون کارآفرینان توسعه گرا" کارآفرینان بخش خصوصی8