خبر : تا هفتاد سالگی در ایران بمان آقای شفر - اسپاد نیوز