خبر : آخرین دستیار شفر، امشب در تهران - اسپاد نیوز


کولی دستیار جاماییکایی شفر چهارشنبه شب وارد تهران می شود.