خبر : دلیل غیرمنتظره ای که باعث توبیخ معاونت سیاسی صدا و سیما شد - اسپاد نیوز


پس از گزارش صدا و سیما مبنی بر شادمانی مردم بخاطره فیلترینگ تلگرام معاونت سیاسD