خبر : اعتراف باور نکردنی 20:30 به سانسور حرف های مردم در مورد تلگرام فیلم - اسپاد نیوز


اخبار 20:30 در یک گزارش به برش حرف های مردم در مورد فیلترینگ تلگرام اعتراف کرد.