خبر : نشانه های زلزله سیاسی در آلمان - اسپاد نیوز


نتایج نظرسنجی ها در آلمان نشان از آن دارد؛ در حالی که دو حزب سوسیال دموکرات و دم8