خبر : رسیدگی به سوءاستفاده مالی در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت - اسپاد نیوز


در پی کشف سوء استفاده مالی یکی از کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، مدی