خبر : دریافت کمک های مردمی توسط اتحادیه نمایشگاه داران صرف چه اموری می شود؟ - اسپاد نیوز


اتحادیه نمایشگاه داران خودرو از اعضا کمک های مردمی دریافت می کند این در حالی اس