خبر : چقدر از پول سهامداران خرد در اختیار بانک ها با نماد بسته است؟ - اسپاد نیوز


اگر به فهرست نمادهای موجود در بورس نگاه کنید قطعاً با نمادهایی که وضعیت آن ها مم