خبر : 23 دانشجوی دانشگاه تهران در بازداشت هستند - اسپاد نیوز


معاون فرهنگی دانشگاه تهران تعداد دانشجویان آزادشده این داشنگاه را ۱۸ نفر عنو