خبر : وقتی سوءاستفاده تبلیغاتی دولت از بازیگران دردسرساز می شود - اسپاد نیوز


در سیاهه بازیگرانی که به تازگی از فعالیتهای سیاسی‌شان در انتخابات اظهار پشیم