خبر : مصایب ژنرال‌ها - اسپاد نیوز


«ژنرال‌های دولت، یعنی همان‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری روحانی، برند D