خبر : خودروهای داخلی گران می‌شوند؟ - اسپاد نیوز


هر گونه تصمیمی برای گران شدن خودرو داخلی تکذیب می‌شود.