خبر : احتمال افزایش قیمت سوخت قوت گرفت - اسپاد نیوز


بنابر اعلام دولت، قیمت بنزین قرار است از ۱۰۰۰ تومان فعلی به یک هزار و ۵۰۰ توم