خبر : گرانی خودروی داخلی منتفی شد - اسپاد نیوز


رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی در بحث گرانی خودروها ورود کرد