خبر : مدیران سینمایی تمایلی برای به‌روز شدن ندارند - اسپاد نیوز


عبدالله علیخانی گفت: اینکه بگوییم می توان برای انجام کارها در چشن اندازهای