خبر : فیلم/ خاطره طنز از یک اصفهانی روزه دار - اسپاد نیوز