خبر : دستگیری 4بچه‌محل زورگیر - اسپاد نیوز


زورگیران خشن جنوب تهران که با استفاده از چاقو از شهروندان زورگیری می کردن