خبر : قبل از وقوع بحران برای مقاوم‌سازی مناطق روستایی چاره‌اندیشی شود - اسپاد نیوز


زمانی گفت: برای بهسازی و مقاوم سازی مناطق روستایی باید قبل از وقوع بحران چاره ا