خبر : بلائی که ترامپ بر سر آمریکا آورد - اسپاد نیوز


حمایت 128 کشور از ملت فلسطین و همراهی فقط 9 کشور با آمریکا، در ماجرای تصمیم ترامپ مب