خبر : آگاه باشید این کمپین به اسم جواد خیابانی دروغ است؛ فریب نخورید! - اسپاد نیوز


جواد خیابانی مردم را آگاه کرده که فریب کمپینی به اسم او را نخورند و به این شماره