خبر : تاکید استاندار بر مشارکت بخش خصوصی در انجام پروژه های نیمه تمام - اسپاد نیوز


استاندار چهارمحال و بختیاری ، با اشاره به کمبود اعتبارات بر لزوم جلب مشارکت بخD