خبر : سه ساعت دو جسد - اسپاد نیوز


شاید باید واضح تر با مردم حرف زد .مردمی که هنوزخط کرونا راجدی نگرفتند . هنوز نمی دانند در بیمارستان ها چه می گذرد . من سه ساعت در بیمارستان بودم و شاهد دو جنازه . و این اتفاق تاسف باری ست برای همگی مان. پرستاری می گفت جوانی بعد از شرکت در مراسم عروسی در شمال فقط دو روز زنده ماند . زنی که بعد از سفر به مشهد فقط چند روز دوام آورد . می گفتن جدای باری که سفرها روی دوش آن ها می گذارد از دست دادن بیمارشان روحیه آن ها را آسیب پذیرتر کرده است . این تصاویر گوشه ای از بخش ویژه کرونای بیمارستان بوعلی قزوین