خبر : ارسال کمکهای پرسنل بانک ایران زمین به مناطق زلزله زده غرب کشور - اسپاد نیوز


کمکهای پرسنل بانک ایران زمین، دوشنبه ۲۷ آذر در روستاهای شالان و بان مزاران منطD