خبر : رستاخیز علمی ایران پشت دیوارهای تحریم - اسپاد نیوز


آمارهای جهانی نشان می‌دهد دیوارهای بلند تحریم در دهه‌های پس از انقلاب نتوانسته‌اند در برابر حرکت علمی ایران مانع ایجاد کنند.