خبر : شریعتمداری: دولت هزینه زیادی برای کنترل ارز د - اسپاد نیوز


وزیر صنعت و معدن و تجارت با اشاره به ضرورت وجود ثبات در قیمت ارز، گفت: دولت هزینه زیادی برای کنترل ارز داد.