خبر : تخریب ملک خطرساز با حکم قضایی در مرکز تهران - اسپاد نیوز


در پی درج پیام های مردمی در سامانه نظارت همگانی مبنی بر وجود ملک خطرساز در ناحیه یک، پس از پیگیری از سوی مدیریت شهری منطقه این ملک با صدور حکم قضایی، در حال تخریب و رفع خطر است.