خبر : امضای تفاهم نامه مشترک بین وزارت بهداشت و رفاه در حوزه کار آفرینی - اسپاد نیوز


مشاور وزیر و دبیر ستاد ملی اشتغال و کارآفرینی از امضاء تفاهم نامه مشترک بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال خبر داد.