خبر : چطوری دادنش رفت!!؟ - اسپاد نیوز


این کارشناس با تشریح تاکتیک مذاکراتی گفت: می‌توان تاکتیک مذاکراتی این‌طرفی‌ها را با شعر ساده‌ای کاملاً توصیف کرد؛ طوری که شما بتوانید خود را در وسط مذاکرات احساس کنید.